OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR MALÝCH PLEMIEN

  • Home
  • OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR MALÝCH PLEMIEN

P R O P O Z Í C I E
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR
MALÝCH PLEMIEN
podľa Národného skúšobného poriadku ZŠK SR

Termín konania: 19. 09. 2020 (sobota)

Usporiadateľ: KYNOLÓGIA JABLONICA (www.kynologia-jablonica.sk)

Technické zabezpečenie: Kynologický klub 047 Jablonica (ZŠK SR)

Miesto konania: Kynologické cvičisko KYNOLÓGIA JABLONICA

Súťažné kategórie: BH-SK, ZMMP, SMP 1 a SMP 2

Otvorená môže byť každá súťažná kategória ale vyhodnotená bude iba v prípade účasti minimálne 3 tímov (psovod + pes) v danej kategórii.
Titul Majster SR MP bude udelený psovodovi s trvalým pobytom v SR pri splnení bodového limitu skúšky v prípade účasti minimálne 3 tímov v najvyššej súťažnej kategórii.
Poznámka: Súťažiaci sa môže s daným psom prihlásiť do kategórie minimálne takej, akú má absolvovanú najvyššiu skúšku.
Výnimka: Záujemca o súťažnú kategóriu SMP 2 a má absolvovanú skúšku SMP 2 môže súťažiť v kategórii SMP 1 v prípade neotvorenia kategórie SMP 2.

Prihlášky zasielať na adresu:
MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, e-mail: mvdr.hamerlik@centrum.sk
Uzávierka prihlášok: 03. 09. 2020 (štvrtok) vrátane uhradenia štartovného.
Forma prihlášky: riadne vyplnené tlačivo prihlášky (viď. dole)
Informácie: +421 905 741 494 (MVDr. Ján Hamerlík),
+421 915 311 460 (RNDr. Jana Marečková), +421 908 186 144 (Božena Hamerlíková)
KYNOLÓGIA
JABLONICA

Štartovné: 15,- € splatné do uzávierky prihlášok (03.09.2020) bankovým prevodom na číslo účtu – IBAN: SK81 0900 0000 0002 5109 9244 (VS: „uveďte svoje priezvisko“) alebo poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu.
Veterinárne podmienky:

  • Každý psovod pri prezentácii predloží Veterinárny preukaz psa, Pet Pass alebo veterinárne osvedčenie psa s platným očkovaním proti besnote a psinkovému komplexu.
  • Psy musia byť čípované.
    Stravovanie:
    Usporiadateľ zabezpečí jednoduché občerstvenie (obed pre účastníkov).
    Prezentácia účastníkov:

Záverečné ustanovenie:
Usporiadateľ nezodpovedá za zranenie, úhyn, resp. stratu psa, ani za škody spôsobené psovodom a psom. Za všetky škody spôsobené psom zodpovedá psovod.
MAJSTROVSTVÁ SR MALÝCH PLEMIEN 2020 sa riadia platným Národným skúšobným poriadkom ZŠK SR.
Súťažiaci je povinný dodržiavať Poriadkový a bezpečnostný štatút Kynologického cvičiska KYNOLÓGIA JABLONICA a riadiť sa pokynmi organizátora.
MVDr. Ján Hamerlík
predseda KK 047 JABLONICA