Organizačné pokyny

 • skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 66,39 € na účet ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
 • skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
 • každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
 • termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné v rámci príslušného kalendárneho roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maximálne však 1x v roku
 • v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu sekretariátu ZŠK SR)
 • rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
 • Pre mimoriadne skúšky odsúhlasené mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú rozhodcovia nominovaní na základe delegačného listu, ktorý zasiela sekretariát ZŠK SR. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu bez delegačného listu, bude táto neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia disciplinárnej komisie.
 • rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR, povinný potvrdiť svojím podpisom na „Súpiske účastníkov skúšok“  počet psov, ktorých na akcii figuroval
 • ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
 • povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade, že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
 • formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2015 budú zverejnené pre členské ZO ZŠK SR začiatkom júla 2014

Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV

Započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.
Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.
Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.

Postupový kľúč na MS stopárov

Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.

Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa. Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia akcií v mimoriadnych prípadoch.

Upozornenie: Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa), budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.

ŠPECIÁLNE SKÚŠKY + SVV3

– môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov

SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

– skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne

Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR