M SR SÚCHNO PROPOZÍCIE

  • Home
  • M SR SÚCHNO PROPOZÍCIE

Propozície

Po overení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku budú všetci psovodi a ich psy zaradení do súťaže. Zoznam prihlásených pretekárov sa bude priebežne dopĺňať.

Stupeň zloženej skúšky psa nie je určujúci, t.j. pretekov v kategórii IGP 1 sa môže zúčastniť aj pes, ktorý má zložený vyšší stupeň skúšky ako IGP 1. Podpísaním prihlášky psovod prehlasuje, že je oboznámený s propozíciami pretekov a súhlasí s podmienkami usporiadateľa.

Neúplné prihlášky a prihlášky bez priloženého potvrdenia o zaplatení štartovného poplatku nebudú usporiadateľom brané do úvahy! O prijatí prihlášky bude pretekár informovaný prostredníctvom e-mailu, preto žiadame o kompletné vyplnenie prihlášky.

Uzávierka prihlášok  11.07.2021 

Prihlášky prosím posielajte  E-mailom. Definitívna uzávierka prihlášok a zaplatenia štartovného poplatku je usporiadateľom stanovená na 11.07.2021.
Prosíme o dôsledné dodržanie uzávierky.

Poradie a rozdelenie cien

O konečnom umiestnení v súťaži rozhoduje celkový súčet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje hodnotenie v oddieli C. V prípade rovnosti bodov v oddieli C rozhoduje hodnotenie v oddieli B. 

Hárajúce sa sučky

Hárajúcu sučku je psovod povinný nahlásiť usporiadateľovi najneskôr pri prezentácii – ideálne vopred a telefonicky. Sučka sa nesmie v žiadnom prípade pohybovať na súťažnej ploche a ani v jej bezprostrednej blízkosti. Hárajúcim sa sučkám bude pridelené štartovné číslo tak, aby nedošlo k prílišnému posunu v časovom harmonograme. Stopy budú vykonávať podľa rozpisu. Na poslušnosť a obranu nastúpia až po ukončení posudzovania ostatných výkonov. Pred nástupom na vykonanie disciplín im bude umožnený skrátený tréning.

Oficiálny tréning

Oficiálny tréning sa uskutoční v piatok 23. júla v čase od 12.00 do 17.00.

Počas tréningu i celej súťaže je zakázané používať donucovacie prostriedky – napr. ostnaté obojky, elektrické obojky, škrtiace slučky, rôzne elektrické zariadenia a pod. Rovnako tak je zakázané využívať pri tréningu figurantov delegovaných na preteky, vrátane náhradníka.

Štartovný poplatok

Štartovný poplatok je v kategórii IGP 1 vo výške 40,- €, v kategórii IGP 3 – 40,- €. Štartovný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK65 5200 0000 0000 0865 3129. Do poznámky pre adresáta uveďte vaše meno a priezvisko, prípadne súťažnú kategóriu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s kópiou dokladu o úhrade je potrebné zaslať  emailom na peter.papacek@gmail.com . Štartovný poplatok zahŕňa štartovné pre jedného pretekára a večeru v rámci spoločenského večera.
Na spoločenský večer je možné zakúpiť večeru aj pre ďalšie osoby.

Záujemcovia, ktorí boli prihlásení na Majstrovstvá SR 2020 v Kolárove a nežiadali ešte späť príslušnú časť štartovného, t.j. neodhlásili sa, tak štartovné už majú zarátané v prípade prihlásenia sa na pretek!

Prezentácia a veterinárna prehliadka

Každý pretekár je povinný zaprezentovať sa v piatok 23. júla najneskôr do 17.00.
Pri prezentácii je každý psovod povinný podrobiť svojho psa veterinárnej prehliadke, kontrole čipu, predložiť preukaz pôvodu psa, očkovací preukaz (alebo pas) s platnými očkovaniami proti besnote a psinkovému komplexu. Taktiež musí byť pes riadne odčervený. Preukaz
o pôvode psa si usporiadateľ ponechá až do ukončenia súťaže. Psovodovi bude preukaz o pôvode psa vrátený po odovzdaní štartovného čísla.

Protesty, komisia pre protesty

Protest proti verdiktu (bodovému hodnoteniu) vyhlásenému rozhodcom je neprípustný! Akákoľvek kritika posudku bude považovaná za nešportové správanie s následnou diskvalifikáciou pretekára. Protest možno podať len z formálnych dôvodov – napr. pri porušení ustanovení skúšobného poriadku, nedodržaní ustanovení uvedených v propozíciách súťaže a pod. Protest možno podať písomnou formou do tridsiatich minút od vzniku príčiny protestu u riaditeľa preteku (Peter Papáček) súčasne so zložením kaucie vo výške 50€.

O oprávnenosti protestu rozhoduje komisia pre protesty v zložení:

  • riaditeľ preteku,
  • príslušný rozhodca,
  • hlavný rozhodca.

V prípade zamietnutia protestu sa kaucia nevracia.

Všeobecné ustanovenia

Počas celého preteku, vrátane tréningu, je psovod povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Svojím správaním psovod nesmie narúšať celkový priebeh súťaže a je povinný zdržať sa akéhokoľvek nešportového správania. V prípade porušenia týchto ustanovení je usporiadateľ oprávnený vylúčiť psovoda zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného poplatku a v prípade potreby požadovať od psovoda náhradu škody, ktorú spôsobil psovod alebo jeho pes. Počas celej súťaže je psovod v plnom rozsahu zodpovedný za škody, ktoré spôsobí jeho pes.

Odstúpenie zo zdravotných dôvodov psa /zranenie, hnačka, atď./ je možné po prehliadke a odporučeniu organizátorom určeného pretekového veterinára!

Bližšie informácie nájdete na webstránke https://msrkolarovo2021.pageride.com/

Súťaž môže byť zrušená z dôvodu zásahu vyššej moci (živelná pohroma, veterinárna karanténa v regióne, COVID-19 ap.). V tomto prípade sa štartovné poplatky pretekárom nevracajú – budú použité na likvidáciu súťaže. Organizátor sa zaväzuje o tejto situácii neodkladne informovať prihlásených pretekárov.