Metodika výcviku Obedience – časť 2

V nasledujúcich častiach budem popisovať postupy pre štandardných psov v základných situáciách. Nie je možné v niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach prezentovať všetky postupy pre rôzne povahy a typy psov, tak ako nie je možné použiť iba jednu šablónu vo výcviku. Treba prihliadať na odlišnosti, plemeno, povahu, temperament, vycvičenosť, vek psa a ďalšie skutočnosti, ktoré ovplyvňujú samotný výcvik. Keďže sa mi mnohokrát stalo, že tým, čo prišli trénovať, chýbali základné vedomosti o cviku samotnom, rozhodla som sa, že každá časť metodiky bude začínať popisom predvedenia cviku s uvedením rozdielov medzi triedami. Metodické postupy odporúčam čítať postupne podľa toho, ako budú zverejňované, pretože na začiatku popísané korektné pozície a postupy sa nebudú pri ďalších cvikoch opakovať.

Skupinové cviky

V skupinových cvikoch je minimálny počet psov 3 a maximálny 6. Ak nie je celkový počet psov deliteľný šiestimi, dve zo skupín by mali pozostávať zo 7 psov.
Pomôcky: Malé značky rozmiestnené od seba 3 m, stopky na meranie času, plenta alebo iný úkryt mimo cvičebnej plochy (OB 2, OB 3)

Cvik 1 – Odloženie v sede v skupine

Koeficient: 3
Mmximálny počet bodov: 30
Maximálny počet povelov: 1

Vykonanie cviku:

OB Začiatočníci: Na pokyn stewarda sa psovodi spolu so svojimi psami, zoradia do jedného radu 3 metre od seba. Pes je pri psovodovi v základnom postoji. Na povel stewarda sú psy odpútané z vôdzky, ktorú si psovod schová do vrecka, alebo prevesí krížom cez hrudník. Na povel stewarda psovodi vydajú psom povel (napr. „Zostaň“, alebo „Seď“) a na pokyn stewarda vykročia od nich vpred na určené miesto do vzdialenosti 5 metrov. Tu sa zastavia a otočia čelom ku psom. Psy musia zotrvať v polohe „Sadni“ 30 sekúnd. Na povel sa psovodi vracajú ku svojim psom a zaujmú základný postoj. Ku psom sa priraďujú priamo, alebo ich obídu zozadu. Cvik ukončí steward slovami: „Cvik ukončený“ alebo „Koniec cvičenia“. Tu cvik končí. Psovodi pripútajú psa na vôdzky a vyčkajú na ploche, až kým rozhodca nepridelí body.

Vykonanie cviku v ostatných triedach – rozdiely v predvedení oproti triede OB Z:

Cvik v ďalších triedach je od začiatku vykonávaný so psom odpútaným z vôdzky, tzn. že už na cvičebnú plochu psovodi nastupujú s nepripútaným psom. Aj keď sa cvik ešte nehodnotí, pes by mal kráčať pri nohe psovoda korektne.
OB 1: Psy zotrvajú v odložení 1 minútu, pričom psovodi sú od nich vzdialení 10 metrov a stoja chrbtom ku psom.
OB 2: Psy zotrvajú v odložení 1 minútu, pričom psovodi sú mimo cvičebnej plochy v určenom úkryte. Po uplynutí 1 minúty sa psovodi na pokyn stewarda vrátia na cvičebnú plochu, kde sa na určenom mieste, každý pred svojím psom, zastavia a krátko na tomto mieste postoja. Vzdialenosť od psa je 1 meter. Na pokyn stewarda sa spoločne priradia ku svojim psom a zaujmú základný postoj.
OB 3: Oproti OB 2 psy zotrvajú v odložení 2 minúty. Po návrate na plochu postoja každý za svojím psom.

Cvik 2 – Odloženie v ľahu v skupine

Koeficient: 2
Mmximálny počet bodov: 20
Maximálny počet povelov: maximálne 3 povely

Vykonanie cviku:

OB Začiatočníci: Na pokyn stewarda sa psovodi spolu so svojimi psami zoradia do jedného radu 3 metre od seba. Ak cvik pokračuje po cviku 1 Odloženie v sede, psovodi neodchádzajú z cvičebnej plochy. Pes je na vôdzke pri psovodovi v základnom postoji. Na povel stewarda sú psy odpútané. Na pokyn stewarda všetci psovodi velia psom zaujať polohu „Ľahni“. Keď všetky psy ležia, na pokyn stewarda nasleduje posledný povel psovoda „Zostaň“. Na pokyn stewarda psovodi spoločne vykročia od svojich psov a bez obzerania sa od nich vzdialia 5 metrov na miesto určené stewardom, kde sa zastavia a opäť na pokyn stewarda otočia čelom ku psom. Psy musia zotrvať v pozícii „Ľahni“ 1 minútu. Po uplynutí časového intervalu sa na pokyn stewarda psovodi vracajú ku svojim psom a zaujmú základný postoj. Psy stále ležia. Psovodi sa ku svojim psom priraďujú priamo, alebo psa obídu zozadu. Na pokyn stewarda všetci psovodi naraz velia „Sadni“. Psovodi môžu krátko pochváliť psa, až keď steward cvik ukončí. Potom sú psy pripútaní na vôdzky, dvojice vyčkajú na ploche, až kým rozhodca nepridelí body.

Vykonanie cviku v ostatných triedach – rozdiely v predvedení oproti triede OB Z:

Vo vyšších triedach sa pes medzi cvikmi nepripútava na vôdzku tak, ako to povoľuje skúšobný poriadok pre OB Začiatočníci.
OB 1: Psy zotrvávajú v odložení 2 minúty. Psovodi sú vzdialení 10 metrov chrbtom ku psom. Časový interval odloženia psa (nie hodnotenie cviku) začína plynúť až vtedy, keď sú všetci psovodi otočení chrbtom ku psom.
OB 2: Psy zotrvávajú v odložení 3 minúty, pričom psovodi sú počas tejto doby mimo cvičebnej plochy v určenom úkryte. Po 2 minútach sú psy podrobení rozptýleniu, t.j. steward prechádza vlnkovito pomedzi odložených psov. Po uplynutí 3 minút sa psovodi na pokyn stewarda vracajú na cvičebnú plochu a zaujmú polohu v stoji na vopred stanovenom mieste za psami. Po chvíli steward velí psovodom, aby pristúpili ku svojim psom a všetci naraz dali povel na zaujatie polohy v sede pri nohe psovoda.
OB 3: Oproti OB 2 psy zostávajú v odložení 4 minúty. Po návrate na plochu psovodi zaujmú polohu v stoji na vopred stanovenom mieste asi 3 metre pred psami. Po chvíli steward velí psovodom, aby pristúpili ku svojim psom a postupne jeden po druhom velili svojim psom priradenie k nohe do základného postoja, tzn. psy si postupne sadajú sprava doľava tak, aby prvý, čo si ľahol bol posledný, ktorý si sadne.

Metodika výcviku pre obidva skupinové cviky:

Skupinové cviky je vhodné nacvičovať na začiatku tréningu. Pri oboch skupinových cvikoch (taktiež pri cviku 10) je dôležité, aby pes dôveroval svojmu psovodovi. Dôveru budujte už od útleho veku šteniatka. Ďalším dôležitým krokom je, že cviky začíname cvičiť s jedným psom na mieste, kde je najmenej rušivých vplyvov. Ak pes nemá zvládnuté odloženie pri nohe psovoda (v sede alebo v ľahu), musíte sa vrátiť k tejto fáze. V žiadnom prípade nezačnite nacvičovať odloženie hneď na dlhú vzdialenosť, a už vôbec nie, keď je pes plachý, alebo pribieha, keď sa od neho psovod vzďaľuje. V prvých pokusoch a najmä v nácviku so psom-začiatočníkom neodchádzajte príliš ďaleko. Pri vzďaľovaní cúvajte, neodchádzajte tak, že ste otočení ku psovi chrbtom. Zastavte sa krok – dva čelom ku psovi a snažte sa udržať očný kontakt. Ak sa pes na vás nepozerá, snažte sa upútať jeho pozornosť pamlskom, hračkou alebo slabým oslovením a v momente, keď sa vám pozrie do očí, odmeňte ho, resp. kliknite ak pri výcviku používate kliker. Zo začiatku nácvik odloženia nerobte dlho, nacvičujte po desiatkach sekúnd a postupne čas predlžujte, najmä u šteniatok a dospievajúcich psov. Nezabúdajte odmeňovať! Cvik sa snažte ukončiť skôr, ako sa pes rozhodne zmeniť pozíciu. Ak máte nacvičené odloženie pred psom na časový limit určený podľa triedy, tzn. ak pes v OB1 dokáže spoľahlivo zostať v odložení 1 minútu, môžete pristúpiť k nácviku vo vzdialenosti od psa, ktorú postupne predlžujte, aj časovo. Odložte psa s povelom do sedu a odíďte od neho na určitú vzdialenosť a po niekoľkých sekundách sa vráťte späť ku psovi, ktorého odmeňte pamlskom, krátko pochváľte a bez toho, aby sme sa ho dotýkali opäť použite (nie je podmienkou) zvukový povel a bez dlhého váhania sa znovu vzdiaľte. Vzdialenosti a čas návratu ku psovi predlžujte postupne iba vtedy, keď máte nacvičenú predchádzajúcu fázu. Pred ukončením cviku, krátko bez pozerania sa na psa, pri ňom postojte a až potom ho odmeňte a pochváľte. Týmto zároveň trénujete zotrvanie v základnom postoji. Ak pes zmení pozíciu, alebo úplne odíde, cvičenie musíte urobiť znovu od začiatku, tzn. od nástupu. Pre tým, než začnete cvik opakovať, oslovte psa s výčitkou v hlase, aby vedel, že urobil chybu. Ak vydrží na určenom mieste bez toho, aby odchádzal, ošíval sa, mrvil, intenzívne očuchával okolie a pod. – nezabudnite ho pochváliť a odmeniť! Postupne cvik nacvičujte aj s inými psami. Ak nacvičujete s inými psami, zmeňte psovi pozíciu odloženia na miesto, kde predtým sedel/ležal iný pes. Postupne zaraďte rušivé momenty, napr. postavte sa za psa a tlesknite; pristúpte ku psovi a znovu odíďte od neho – pes musí pracovať iba na povely psovoda; požiadajte pomocníka nech prejde medzi vami a psom, keď ste od psa vzdialení a pod. Keď ste vo fáze, že nacvičujete cviky vzdialení od psa mimo cvičebnej plochy (OB 2 a OB 3), je vhodné, aby ste mali pomocníka, ktorý vás bude informovať o tom, ako sa pes správa, keď ste schovaní. Postupne pomocník môže do výcviku zaradiť vyrušenie psov tým, že vlnkovito prechádza pomedzi nich. Taktiež je vhodné, ak nacvičujete s pomocníkom, ktorý simuluje prácu stewarda. Psy si zvyknú na prítomnosť cudzej osoby, ku ktorej majú byť ľahostajní a nesmú ju kontaktovať. Najčastejšou chybou v tréningu je snaha psovoda urýchliť proces učenia. Napríklad psovod sa vzdiali od psa i napriek tomu, že pes nie je schopný vydržať na mieste v odložení, alebo pomaly cúva dovtedy, pokiaľ sa pes nezdvihne z miesta odloženia a pod. Druhou najčastejšou chybou je prílišný kontakt psovoda so psom – neustále hladkanie a dotýkanie sa psa, keď psovod pristúpi ku psovi a zase sa vzdiali od psa. Mnohokrát majú psovodi s malými plemenami tendenciu rukami naprávať psa do korektnej polohy (napr. labky, zadok). Toto ustavičné naprávanie je tiež nežiaduce, psy si naň zvyknú a nebudú schopné samy zaujať správnu polohu. Častou chybou je, že psovodi zabúdajú na odmeny a pochvaly za dobre vykonaný cvik, tzn. málo motivujú psa.

Metodika výcviku odloženia v sede v skupine:

V tréningu zaujmite so psom základný postoj (pozri skúšobný poriadok poslušnosti Obedience platný od 1.1.2009, časť I. všeobecné pravidlá, bod 5). Hneď na začiatku dbajte na to, aby pes sedel korektne, pretože krivé zasadnutie bude psa neskôr pobádať k tomu, aby zmenil pozíciu (prinajmenšom si ľahol, keď sa od neho vzdialime). Začnite cvičiť, až keď je pes na nás koncentrovaný, tzn. pozrie sa na nás po tom, čo vyslovíte jeho meno (na skúške je povolené v OB začiatočníci). Snažte sa so psom udržať očný kontakt, no príliš na neho nerozprávajte. Ak v odložení pes zo zvedavosti otáča hlavu, čo skúšobný poriadok nepovažuje za chybu, vždy, keď sa vám so psom stretnú oči, zo začiatku ho pochváľte, alebo mu kliknite. Pred vykročením dajte psovi jeden zvukový povel, aby zostal v sede (napr. „Seď“, „Zostaň“ a pod.). Vykročte do vzdialenosti podľa úrovne vycvičenosti a zotrvajte na mieste určitý čas, tiež podľa úrovne vycvičenosti. Pred ukončením cviku postojte so psom chvíľu v základnom postoji a až potom ho krátko pochváľte. Medzi ukončením cviku a pochvalou by mali uplynúť najmenej 3 sekundy.

Metodika výcviku odloženia v ľahu v skupine:

V tréningu zaujmite so psom základný postoj. V tomto cviku poloha SFINGA nie je povinná. Pes si môže položiť hlavu medzi labky, prevaliť sa na bok, ale akú polohu v ľahu zaujme na začiatku cviku (v OB Z po druhom povele „Zostaň“), v takej musí vydržať celú dobu cviku až do jeho ukončenia. Nesmie sa prevaľovať, mrviť, poplazovať, alebo inak sa premiestňovať. V nácviku dbajte na to, aby zaujatie polohy „Ľahni“ bolo rýchle. Platí to, čo v cviku 1 – nezačnite cvičiť skôr, pokiaľ pes nie je na nás koncentrovaný. Snažte sa so psom udržať očný kontakt, no príliš na neho nerozprávajte a už vôbec na neho nesiahajte. Ak pes v odložení zo zvedavosti otáča hlavu, čo skúšobný poriadok nepovažuje za chybu, vždy, keď sa vám so psom stretnú oči, zo začiatku ho pochváľte, alebo mu kliknite. Ak pes zmení polohu v ľahu – prevalí sa na bok, poplazuje sa, dajte mu najavo vašu nespokojnosť. Pristúpte k nemu, dajte psa do základného postoja a zopakujte cvik od začiatku. Nebuďte však hysterickí, do výcviku nezaraďujte emócie. Pred vykročením dajte psovi ďalší zvukový povel (napr. „Lež“, „Zostaň“ a pod.). Vykročte do vzdialenosti podľa úrovne vycvičenosti a zotrvajte na mieste určitý čas, tiež podľa úrovne vycvičenosti. Priraďujte sa ku psovi v normálnom tempe, chvíľu pri ňom postojte a až potom ho dajte do sedu. Pes by sa mal naučiť pracovať na vami vydané povely. Ak cvičíte v skupine psov úroveň OB 3, trénujte psov zaľahnúť na začiatku cviku a priraďovať sa k nohe pred koncom cviku postupne – jeden po druhom (zľava doprava a naopak).

Metodika výcviku odloženia v sede v skupine:

V tréningu zaujmite so psom základný postoj (pozri skúšobný poriadok poslušnosti Obedience platný od 1.1.2009, časť I. všeobecné pravidlá, bod 5). Hneď na začiatku dbajte na to, aby pes sedel korektne, pretože krivé zasadnutie bude psa neskôr pobádať k tomu, aby zmenil pozíciu (prinajmenšom si ľahol, keď sa od neho vzdialime). Začnite cvičiť, až keď je pes na nás koncentrovaný, tzn. pozrie sa na nás po tom, čo vyslovíte jeho meno (na skúške je povolené v OB začiatočníci). Snažte sa so psom udržať očný kontakt, no príliš na neho nerozprávajte. Ak v odložení pes zo zvedavosti otáča hlavu, čo skúšobný poriadok nepovažuje za chybu, vždy, keď sa vám so psom stretnú oči, zo začiatku ho pochváľte, alebo mu kliknite. Pred vykročením dajte psovi jeden zvukový povel, aby zostal v sede (napr. „Seď“, „Zostaň“ a pod.). Vykročte do vzdialenosti podľa úrovne vycvičenosti a zotrvajte na mieste určitý čas, tiež podľa úrovne vycvičenosti. Pred ukončením cviku postojte so psom chvíľu v základnom postoji a až potom ho krátko pochváľte. Medzi ukončením cviku a pochvalou by mali uplynúť najmenej 3 sekundy.

Penalizované chyby pri oboch skupinových cvikoch:

Náznak znepokojenia, úzkosti, nedočkavosti, neposednosti, všetky zbytočné pohyby, ako aj zdvíhanie labiek, tak isto posúvanie, zmena pozície do ľahu, sedu alebo do stoja, opustenie miesta odloženia. Neprípustné je štekanie, ale aj kňučanie a intenzívne čuchanie. Hodnotí sa rýchlosť zaujatia polohy psa po vydaní povelu, dbá sa na rýchlosť zaľahnutia, resp. prisadnutia k nohe psovoda. Vo vyšších triedach je nežiaduce aj to, ak pes má po prisadnutí z ľahu zohnutú/zdvihnutú jednu prednú labku , alebo si položí prednú labu na topánku psovoda.
Pohyb hlavou, ktorý je prejavom záujmu psa (nie strachu) sa nehodnotí ako chyba.
Pes by mal pracovať iba na povely psovoda.

Dobrá rada na záver:

Od začiatku dôsledne vštepujte psovi, že obe odloženia nie sú iba „čakaním na pána“, ale sú cvikmi s presnými pravidlami predvedenia.
pokračovanie v ďalšom článku…

Ingrid Tkáčová
zástupca SR pre Obedience v pracovnej komisii FCI
výcvikárka Obedience Kynologického klubu
Staré ihrisko Bratislava