Preskúšanie figurantov 1. triedy Malý Lapáš

  • Home
  • Preskúšanie figurantov 1. triedy Malý Lapáš

Jedna z úloh pre prezídium ZŠK SR, ktorá bola formulovaná opakovane či na členských schôdzach, alebo v rámci pracovných stretnutí bola aktualizácia zoznamov figurantov a nastavenie, respektíve skvalitnenie procesov pre ich vzdelávanie a certifikáciu. Po uvoľnení obmedzení súvisiacich s pandémiou sa výcviková komisia začala aktívne zaoberať návrhom koncepcie fungovania celého procesu. Ako odborný garant bol vybraný Jaroslav Vnenčák. Figurantské a výcvikové skúsenosti p. Vnenčáka dávajú garanciu kvality, a zároveň to je pre zúčastnených, skúsenostne mladších figurantov, výrazná motivácia na odborný rast v rámci plánovaného vzdelávania.

Uvedená koncepcia sa pripravuje a po jej doladení a schválení v rámci ZŠK SR sa zverejní na webovej stránke ako aj novinách kynológov.

Ako prvý krok bolo naplánované a dávnejšie komunikované preskúšanie figurantov prvej triedy. V rámci prípravy preskúšania sa oslovili jednotliví figuranti z aktuálneho zoznamu, kde mnohí oznámili ukončenie aktívnej činnosti, prípadne sa ospravedlnili a požiadali o náhradný termín. Očakávame, že po skončení preskúšaní v rámci 1. triedy bude asi 30 percent zo súčasného počtu. Pre zaslúžilých už neaktívnych figurantov 1. tr. s výnimočnými zásluhami o rozvoj kynológie a figurantskej práce sa pripravuje samostatný zoznam tzv. „Sieň figurantskej slávy“.

Samotné preskúšanie figurantov 1. triedy sa konalo  v priestoroch firmy Z Polytanu SK dňa 23. 10. 2022. Žiaľ z vážnych rodinných dôvodov sa nemohol zúčastniť odborný garant Jaroslav Vnenčák.

ZŠK SR na preskúšaní zastupovali Pavel Tamáši a Ondrej Bihari. Akcie sa zúčastnila väčšina aktívnych figurantov 1. triedy. V rámci preskúšania účastníci absolvovali:

·         fyzické testy (10 x 10m člnkový beh na časový limit, 30 klikov, 50 ľah-sed a beh na 1 km v časovom limite)

·         praktickú časť

·         testy zo skúšobných poriadkov z oblasti figurantskej práce

Na záver prebehla pracovná diskusia s figurantami, kde sa vzájomne otvorene prediskutovali názory na organizáciu školení, organizáciu tried figurantov, motivácie figurantov na vzdelávaní a zvyšovaní tried a podobne. Všetci zúčastnení preskúšanie úspešne zvládli.

Náhradný termín pre nezúčastnených figurantov bude v najbližšom čase uverejnený na stránke ZŠK SR. Tento náhradný termín bude otvorený aj pre figurantov 2. triedy, ktorí si budú chcieť zvýšiť výkonnostnú triedu. Aktívny prístup figurantov v rámci tohto stretnutia signalizuje ochotu a záujem pri odovzdávaní skúseností perspektívnym mladším kolegom.

Ing. Pavel Tamáši

predseda výcvikovej komisie ZŠK SR