ŽIADOSTI O CHOVATEĽSKÉ A ŠPORTOVÉ KYNOLOGICKÉ AKCIE NA ROK 2023

  • Home
  • ŽIADOSTI O CHOVATEĽSKÉ A ŠPORTOVÉ KYNOLOGICKÉ AKCIE NA ROK 2023


Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti ZŠK SR-Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: veronika.piatrova@zsksr.sk

Za každý druh a termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 20,- €. (TATRA banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2023)

Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierka žiadostí: 30.11.2022

Žiadosti zaslané po tomto termíne budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!

Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.

Dovoľujeme si upozorniť ZO, ktoré usporiadajú preteky s udelením „Majster Slovenskej republiky“, že sú povinné dodržať ustanovenia Smernice pre udeľovanie titulu „Majster Slovenskej republiky“ a výcvikovej značky, respektíve výcvikovej licencie v športových kynologických odvetviach. Odporúčame čl. 3, bod 2 Smernice plniť vo výraznom časovom predstihu pred konaním majstrovstiev so zadaním titulu majster SR. Smernica je dostupná na stráne www.skj.sk.