NSP

 1. 1. Na území SR na skúškach spadajúcich pod ZŠK sa vykonávajú a uznávajú skúšky:
  • Vykonané podľa Národného skúšobného poriadku SR (ďalej NSP), ktorý vydal ZŠK.
  • Skúšky vykonané podľa platných medzinárodných skúšobných poriadkov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI), alebo skúšky podľa nemeckého skúšobného poriadku SchH.
 2. 2. Náročnosť požiadaviek jednotlivých druhov a stupňov skúšok je  primerane a postupne diferencovaná v závislosti od výcvikovej úrovne psov a psovodov. Metodicky a výcvikovo na seba naväzujú a je potrebné sa nimi postupne riadiť a dodržiavať ich.
 3. 3. Skúšky konané podľa NSP SR sa podľa charakteristiky požiadaviek delia na:
  • skúšky  všestranného výcviku
  • skúšky špeciálneho výcviku 
 4. 4. Z hľadiska využitia v rámci výcvikovej činnosti delíme jednotlivé druhy skúšok, alebo ich stupne na:
  • skúšky masového charakteru výcvikovej činnosti. Sem patria skúšky:
   1. a. skúška základného minima (ZM)
   2. b. skúšky všestranného výcviku 1 – 3 stupňa (SVV1 – 3)  
   3. c. skúšky psov malých plemien všetkých stupňov (ZMMP, SMP1 a SMP2)
  • skúšky špeciálnej výcvikovej činnosti. Sem patria skúšky:  
   1. a. skúška psa stopára (SPS)
   2. b. skúška psa obranára (SPO)

Toto rozdelenie sa premieta predovšetkým v náročnosti podmienok pre daný druh a stupeň skúšok.

 • Skúška základného minima (ZM) slúži len na overenie budúcej možnej upotrebiteľnosti vo všestrannom výcviku.
 • Skúšky všestranného výcviku (SVV stupne 1 – 3) sú zamerané na všestranné použitie psov. Ich tri stupne po stránke metodicko-výcvikovej na seba nadväzujú a preto sa musia absolvovať postupne.
 • Skúšky špeciálne umožňujú uplatniť sa psom s mimoriadne vyvinutými schopnosťami, alebo keď ich uplatnenie je nasmerované k ich špeciálnemu využitiu. V znení NSP sa jedná skúšky a ich stupne:
 • skúšky psov malých plemien ( ZMMP, SMP 1 – 2)
 • skúška psa stopára ( SPS)
 • skúška psa obranára (SPO)
 • ďalšie druhy špeciálnych skúšok, ktoré v prípade potreby a po schválení ZŠK môžu byť vydané ako príloha k NSP.
 • Skúška Základné minimum psov malých plemien (ZMMP) slúži ako najnižší stupeň overenia upotrebiteľnosti psov malých plemien.
 • Skúšky psov malých plemien (ZMMP, SMP 1 – 2) podľa výcvikových stupňov po metodicko-výcvikovej stránke na seba nadväzujú a uskutočňujú sa postupne.
 • Skúška psa stopára (SPS) je zameraná na využitie mimoriadnych pachových dispozícií psa.
 • Skúška psa obranára (SPO) je zameraná na využitie mimoriadnych obranných dispozícii psa.
 • Medzinárodné skúšky sa uskutočňujú podľa platných skúšobných poriadkov vydaných FCI.
 • Pre účely získania titulu CACIT je to skúška IPO, pre CACT skúška SVV3.
 • Skúšky uvedené v bode 1. tohto článku, sa považujú za skúšky celoštátne a ich vyhodnocovanie, ako i delegovanie rozhodcov zabezpečuje ZŠK.