Obedience

Základné informácie

História

Slovenským ekvivalentom anglického slova „obedience“ je poslušnosť, v rozšírenom slova zmysle poslušnosť vykonávaná v súlade s  príkazmi. Pri tomto druhu cvičenia sa očakáva, že pes bude vykonávať cviky na základe vydaných povelov, zároveň však radostne a ochotne. Z uvedeného vyplýva, že Obedience je viac ako poslušnosť. Je to kynologický šport, pri ktorom sa hodnotí ovládateľnosť a ochota psa pracovať v súhre so psovodom pri predvedení stanovených 10 cvikov pri psovodovi a posúdenie cvičiaceho psa vo vzdialenosti od psovoda. Význam sa kladie na ochotu pracovať a vzájomnú súhru dvojice. V hodnotení predvádzania cvikov sa prihliada na plemenné znaky a zvláštnosti zvieraťa.

Korene tohto športu sa viažu k anglickej výstave Crufts, kde bola táto poslušnosť po prvý raz predvedená. V modifikovanej verzii sa rozšírila najprv do škandinávskych štátov, neskôr aj do Európy. Obedience ako kynologický šport zastrešený FCI sa riadi medzinárodnými pravidlami FCI, ktoré sa viažu na tri triedy nadväzne na náročnosť cvikov.

…Slovensko

Začiatok éry slovenskej Obedience sa datuje od leta 2007, účasťou na seminári obedience v Kladne-Rozdelov. V tom čase boli medzinárodné pravidlá Obedience stanovené iba pre triedu OB3. Bolo treba vytvoriť slovenské národné pravidlá pre triedy začiatočníkov, OB1 a OB2. Za tým účelom sa zmapovali poriadky Obedience v okolitých štátoch s cieľom vytvoriť slovenské pravidlá tak, aby metodicky nadväzovali na triedu OB3 a aby boli maximálne harmonizované s poriadkami susediacich krajín a s rámcom pripravovaných FCI pravidiel. Snahou bolo umožniť slovenským psovodom pripravovať psov tak, aby sa mohli zúčastňovať akcií aj v zahraničí bez náročných preúčaní v predvedení cvikov  napr. v ČR, Rakúsku a pod.

Prvé slovenské pravidlá Obedience boli Prezídiom ZŠK SR schválené od 1.1.2008, čím sa Obedience na Slovensku zaradila medzi oficiálne kynologické športy zastrešené Zväzom športovej kynológie SR. Zásluhu na tom majú vtedajší členovia kynologického klubu Staré ihrisko Bratislava: Ingrid Tamášiová (Tkáčová), Pavel Tamáši, Marián Ďurka a Timot Ješko. Oficiálna skúška mala premiéru v areáli kynologického klubu Žilina 1, Považský Chlmec, kde členovia umožnili zorganizovať popri IPO skúškach aj skúšky Obedience. Nasledovali školenia rozhodcov a stewardov a semináre o metodike výcviku pod vedením rakúskych autorít.  Základná organizácia ZŠK SR, vtedy pôsobiaca pod názvom Klub športovej kynológie a Obedience, bola Zväzom poverená dohliadať a odborne garantovať rozvoj Obedience v SR. Slovenskou kynologickou jednotou bol do komisie FCI pre Obedience nominovaný člen za Slovenskú republiku. Na žiadosť verejnosti vznikla  v roku 2018 Komisia Obedience, ktorá pôsobí pod ZŠK SR a ktorej náplňou je podpora a rozvoj Obedience v SR. Rozhodnutia Komisie majú pre Prezídium ZŠK SR poradný a odporúčací charakter.

Súbežne so zmenami medzinárodných pravidiel FCI sa harmonizovali aj národné pravidlá pre Obedience, ktoré boli aktualizované a Prezídiom schválené v rokoch 2009, 2012 a 2016.

V súčasnosti platia skúšobné pravidlá v znení, ako sú zverejnené na internetovej stránke ZŠK SR a Obedience Slovakia.

12/2019