Pokyny pre nové KK/ZO

Záujemcovia o členstvo v ZŠK SR

V prípade záujmu o členstvo vo Zväze športovej kynológie SR je potrebné aby kynologický klub zaslal nasledujúce doklady mailom alebo poštou na sekretariát:

– žiadosť o prijatie do štruktúr ZŠK SR (nie je predpísaná forma žiadosti)

– stanovy KK, overené ministerstvom vnútra, v ktorých okrem iného bude citovaný bod 2, článok 2, hlava 2 zo stanov ZŠK SR a na konci uvedeného odstavca je potrebné doplniť text „a Zväzu športovej kynológie SR“

„Stará sa o rozvoj chovu čistokrvných psov, o udržanie a zlepšenie genofondu, zdravia a pracovných vlastností psov za dodržania predpisov Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej kynologickej organizácie (FCI) a Zväzu športovej kynológie SR (ZŠK SR).“

– zápisnica zo zasadnutia KK, kde boli zvolení aktuálni štatutári klubu

– potvrdenie o pridelení IČO

– menný zoznam členov KK (tabuľku nájdete na stránke https://zsksr.sk/zsk-sr/dokumenty/)

– zoznam štatutárov, kontaktných osôb na klub, s adresami, mailami a telefónnymi číslami, poprípade korešpondenčnou adresou na zasielanie pošty a Novín kynológov

Po prijatí všetkých dokladov je žiadosť zaradená do programu na zasadnutie Prezídia ZŠK, kde sa hlasuje o prijatí/neprijatí KK do štruktúr ZŠK SR.  O výsledku bude KK informovať sekretariát a následne je potrebné uhradiť členský poplatok na kalendárny rok. Vtedy sa KK stáva právoplatným členom ZŠK SR.