Organizačné pokyny

 • skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 70 € na účet ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
 • skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
 • každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
 • termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné v rámci príslušného kalendárneho roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maximálne však 1x v roku
 • v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu sekretariátu ZŠK SR)
 • rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
 • Pre mimoriadne skúšky odsúhlasené mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú rozhodcovia nominovaní na základe delegačného listu, ktorý zasiela sekretariát ZŠK SR. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu bez delegačného listu, bude táto neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia disciplinárnej komisie.
 • rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR, povinný potvrdiť svojím podpisom na “Súpiske účastníkov skúšok”  počet psov, ktorých na akcii figuroval
 • ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
 • povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade, že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
 • formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2015 budú zverejnené pre členské ZO ZŠK SR začiatkom júla 2014

Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV

Postup pretekárov  na FCI a WUSV je na základe poradia  zostaveného na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov. Do poradia sa pretekárom započítava výsledný bodový súčet (výsledok) z jedného z kvalifikačných pretekov a to ten,  kde dosiahli vyšší bodový výsledok.

Do poradia sa môže započítať len bodový výsledok z pretekov kde čiastkové body za akúkoľvek disciplínu neboli menšie ako 80 b.

V takto zostavenom poradí pretekári, ktorí dosiahli najmenej 270 bodov a v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, majú hradené priame náklady spojené s účasťou na majstrovstvách sveta v zmysle platných smerníc ZŠK SR.  Pretekári, ktorí dosiahli menej ako  270 bodov a  v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, sa môžu zúčastniť majstrovstiev sveta FCI a WUSV na vlastné náklady.

Konečné delegovanie pretekárov do reprezentácie Slovenskej republiky podlieha schváleniu prezídiu ZŠK SR.


Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.
Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.

Postupový kľúč na MS stopárov

Postup pretekárov  na MS FH FCI  je na základe poradia  zostaveného na základe výsledkov z jesenných a jarných kvalifikačných pretekov. Do poradia sa pretekárom započítava výsledný bodový súčet (výsledok) z jedného z kvalifikačných pretekov a to ten  kde dosiahli vyšší bodový výsledok.  Body sa zarátajú len z pretekov kde bol splnený limit skúšky 2×70 bodov.

Počet pretekárov druhých (jarných) pretekov nie je limitovaný.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a z toho vyplývajúceho zrušenia jarných pretekov sa poradie a z toho vyplývajúca reprezentácia určí len na základe  výsledkov prvých  (jesenných)  pretekov.
V takto zostavenom poradí pretekári, ktorí sa v poradí umiestnili na postupovom mieste, majú hradené priame náklady spojené s účasťou na majstrovstvách sveta v zmysle platných smerníc ZŠK SR. 

Pretekári, ktorí dosiahli menej ako  2×70  bodov a  v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, sa môžu zúčastniť majstrovstiev sveta  FH FCI na vlastné náklady.

   Konečné delegovanie pretekárov do reprezentácie Slovenskej republiky podlieha schváleniu prezídiu ZŠK SR.

Všeobecne – kvalifikačné preteky

Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa. Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia akcií v mimoriadnych prípadoch.

Upozornenie: Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa), budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.

ŠPECIÁLNE SKÚŠKY + SVV3

– môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov

SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

– skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne

Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR