Štatút figuranta

1. Všeobecné ustanovenia.

 • Osoba, ktorá vykonáva funkciu figuranta na akciách poriadaných ZŠK SR, resp. v termínoch pridelených ZŠK SR, musí byť uvedená v zozname štatutárnych figurantov ZŠK SR.
 • Figurant je štatutárna funkcia tak, ako napr. rozhodca z výkonu. Štatút udeľuje ZŠK SR, resp. ním určená komisia.
 • Štatút figuranta môže byť udelený iba osobe, ktorej morálno-povahové vlastnosti, teoretické vedomosti, praktická zručnosť, fyzický fond a zdravotný stav dovoľujú vykonávať zverenú funkciu objektívne, nezaujato a v zmysle platných skúšobných poriadkov.
 • Konkrétne podmienky na udelenie štatútu figuranta určuje ZŠK SR.

2. Podmienky na udelenie štatútu figuranta.

 • Vek nad 18 rokov.
 • Členstvo v ZŠK SR.
 • Písomná žiadosť záujemcu alebo základnej organizácie v jeho mene.
 • Splnenie podmienok (teoretické, praktické skúšky a pod., pričom rozsah určí ZŠK SR).

3. Povinnosti figuranta.

 • Pracovať objektívne voči všetkým účastníkom akcie.
 • Svojou činnosťou umožniť rozhodcovi objektívne posúdenie výkonov psa.
 • Pracovať v zmysle platných skúšobných poriadkov.
 • Riadiť sa pokynmi rozhodcu.
 • Počas akcie sa správať tak, aby nevzbudzoval pohoršenie verejnosti a účastníkov akcie. Počas výkonu funkcie nesmie byť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. Nesmie verejne komentovať a kritizovať prácu organizátorov akcie, rozhodcov a ostatných pomocníkov, ani výkony psovoda a psa, prípadne inak narušovať priebeh a vážnosť akcie.
 • Na akciu, na ktorú je delegovaný alebo pozvaný, sa má dostaviť včas, primerane vystrojený a pripravený.

4. Práva figuranta.

 • Odmietnuť delegovanie na akciu, ak mu v tom bránia osobné alebo zdravotné dôvody.
 • Dostať náhradu cestovných a stravných nákladov a odmenu za vykonanú prácu podľa platných smerníc ZŠK SR a v prípade potreby aj náhradu za náklady spojené s ubytovaním resp. ubytovanie na náklady usporiadateľa akcie, ak sa figurant s usporiadateľom nedohodnú inak.
 • V prípade potreby má právo na náhradu neprimerane poškodených ochranných pomôcok, odevu, resp. zdravotného ošetrenia, pokiaľ tieto udalosti nezavinil sám a sú v priamej súvislosti s jeho činnosťou na akcii.
 • V prípade, že má výhrady alebo pripomienky voči organizátorovi, resp. usporiadateľovi, rozhodcom, poprípade voči správaniu sa pretekára, resp. účastníka akcie, alebo akékoľvek pripomienky a výhrady, má právo tieto predniesť Výcvikovej Komisii ZŠK SR písomnou alebo ústnou formou.

5. Povinnosti usporiadateľa akcie voči figurantovi.

 • Vytvoriť primerané podmienky k výkonu funkcie figuranta (ubytovanie, miesto na prezlečenie a oddych, vykonanie osobnej hygieny, zabezpečenie stravy a primeraného občerstvenia).
 • Včas oznámiť figurantovi podrobnosti o mieste a začiatku konania akcie, spôsobe príchodu ako aj ostatné potrebné pokyny.
 • Uhradiť všetky určené náležitosti ak sa s figurantom nedohodne inak.
 • V prípade potreby zabezpečiť poskytnutie predlekárskej prvej pomoci resp. odvoz na lekárske ošetrenie.

6. Triedenie figurantov.

– Figurant I. výkonnostnej triedy: Je oprávnený vykonávať funkciu figuranta na všetkých akciách uverejnených v Kalendári kynologických akcií ZŠK-SR, resp. byť delegovaný na akcie iných usporiadateľov (všetky skúšky, oblastné akcie, postupové preteky na MS, CACIT-ové preteky, Majstrovstvá SR, národné a medzinárodné akcie). – Figurant II. výkonnostnej triedy: Je oprávnený pracovať na všetkých akciách ZŠK- SR do úrovne oblasti, resp. kraja a na skúškach z výkonu v rámci SR. – Figurant III. výkonnostnej triedy: Je oprávnený pracovať len na skúškach z výkonu v rámci celej SR.

7. Zmeny a získanie výkonnostných tried.

Získanie III. výkonnostnej triedy:

 • absolvovanie základného preskúšania komisiou ZŠK-SR (teória + prax), resp. po individuálnom posúdení Výcvikovou komisiou ZŠK-SR a na odporúčanie ZO môže byť do tejto výkonnostnej triedy zaradená aj osoba, ktorá svojou dlhodobou kvalitnou prácou v športovej kynológii preukázala potrebné schopnosti a zároveň spĺňa podmienky udelenia Štatútu figuranta.

Získanie II. výkonnostnej triedy:

 • zaradenie v III. výkonnostnej triede minimálne 1 rok,
 • odfigurovanie 2 skúšok národného poriadku a 2 skúšok medzinárodného skúšobného poriadku v III. výkonnostnej triede,
 • písomná žiadosť,
 • preskúšanie komisiou určenou prezídiom ZŠK SR.

Získanie I. výkonnostnej triedy:

 • zaradenie v II. výkonnostnej triede min. 1 rok,
 • odfigurovanie 2 skúšok národného a 2 skúšok medzinárodného skúšobného poriadku, alebo 3 akcie oblastného významu v II. výkonnostnej triede. (2+1 alebo 1+2),
 • písomná žiadosť,
 • preskúšanie komisiou určenou prezídiom ZŠK SR.

8. Záverečné ustanovenia.

 • Figurantovi rozhodca zapíše stručné hodnotenie jeho práce a potvrdí podpisom v preukaze figuranta.
 • Figurant pred preskúšaním do vyššej výkonnostnej triedy komisii ZŠK predloží preukaz, ktorým vydokladuje splnenie podmienok. Komisia má právo si tieto skutočnosti dodatočne overiť v súpiskách so skúšok, kde rozhodca zapíše meno figuranta a stručné hodnotenie jeho práce. Komisia akceptuje len kladné hodnotenie práce figuranta. Rozsah preskúšania určí výcviková komisia ZŠK SR.
 • Zmenu výkonnostnej triedy zapíše komisia do preukazu figuranta.
 • Ak sa figurant bez ospravedlnenia a neodôvodnene nezúčastní na povinnom školení figurantov, môže ho komisia ZŠK vyradiť zo zoznamu figurantov, alebo preradiť do nižšej výkonnostnej triedy. Podľa potreby povinné školenia organizuje ZŠK SR, alebo ním poverená ZO.
 • Oprávnenosť figuranta pracovať na konkrétnej akcii preverí rozhodca, resp. hlavný rozhodca kontrolou preukazu figuranta.
 • Ak figurant poruší Štatút figuranta, smernice ZŠK SR, alebo je opakovane jeho výkon hodnotený známkou neuspokojivý, môže byť preradený do nižšej výkonnostnej triedy, alebo mu môže byť pozastavená činnosť, prípadne môže byť vyradený zo zoznamu štatutárnych figurantov.
 • Výcviková komisia ZŠK SR môže meniť podmienky štatútu figuranta podľa potreby, tieto však nemajú retroaktívny dopad.

Podrobnejšie: viď Vykonávací predpis, ktorý je v štádiu schvaľovania a následne bude zverejnený.