MSR Obedience a vyhodnotenie Ligy Obedience za rok 2011

  • Home
  • MSR Obedience a vyhodnotenie Ligy Obedience za rok 2011

yhodnotenie Ligy Obedience za rok 2011

Vyvrcholením sezóny Obedience v roku 2011 boli Majstrovstvá SR – preteky so zadaním skúšky, ktoré sa konali 10. 9. 2011 vo výcvikovom centre Z POLYTANU SK na Ranči Nový dvor, Malý Lapáš. Preteky 3. ročníka Majstrovstiev SR OB boli po prvý raz súčasťou slovenskej Ligy Obedience 2011, ktorá pozostávala z dvoch pretekov (30. 4. 2011 Malý Lapáš a 18. 6. 2011 Turčianske Teplice) a samostatne hodnoteného preteku majstrovstiev. Výsledky zo všetkých troch pretekov sa započítali do celkového hodnotenia Ligy OB 2011.

Majstrovstvá SR OB 2011 boli otvorené pre všetky triedy, tzn. OB Začiatočníci až triedu najvyššiu OB3. Víťazi na prvých priečkach v každej triede získali titul „Majster SR v Obedience“, pokiaľ v čase konania majstrovstiev psovod bol občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR. Účasť na tohoročných majstrovstvách organizátorov akcie – členov Klubu športovej kynológie a Obedience Bratislava, potešila. Oproti roku 2010 sa zvýšila o 6 dvojíc, pričom svoje zastúpenie mala aj Česká republika. Najväčší počet pretekárov nastúpil do triedy OB 1. Prípravy na pretek začali v skorých ranných hodinách stavaním cvičebnej plochy. V zmysle skúšobného poriadku – tak ako to povoľujú aj medzinárodné pravidlá Obedience – bolo rozhodnuté, že poradie cvikov bude oproti poradiu uvedenom v skúšobných pravidlách, zmenené. Je už zvykom, ba pravidlom, že na vrcholových medzinárodných súťažiach sa poradie cvikov na každom preteku mení, pričom musí byť na tom istom preteku pre všetkých pretekárov rovnaké. Spočiatku bola k poradiu cvikov v radoch pretekárov nedôvera, avšak ako sa na samotnom preteku ukázalo, zmena nerobila dvojiciam pri predvádzaní cvikov žiadne problémy. Začínalo sa spoločnými cvikmi v skupine – odloženie v sede a odloženie v ľahu. Pokračovalo sa individuálnymi cvikmi: privolanie (vo vyšších triedach s medzipovelmi na odloženie), identifikácia predmetu, vyslanie do štvorca, polohy na diaľku, riadený aport, skok cez prekážku (v OB3 spolu s aportom kovového predmetu), odloženie počas chôdze a chôdza pri nohe. Preteky prebiehali presne podľa časového harmonogramu. Po prezentácií a žrebovaní štartových čísel nasledovala prehliadka rozmiestnenia cvikov na ploche pre triedu OB Z. Prehliadka plochy so stewardom pred individuálnymi dvojminútovými tréningami dvojíc musí byť súčasťou programu pre každú triedu najmä preto, aby pretekári vedeli, kde sú východiskové body jednotlivých cvikov. Dvojminútové tréningy sú presne stanovené pre každú dvojicu v danej triede. Vstup na cvičisko mimo určeného času sa v zmysle skúšobných pravidiel trestá diskvalifikáciou. Je dôležité, aby počas tréningu psovod pomohol psovi zorientovať sa v priestore. Tiež ukázať miesta, kde budú na preteku umiestnené pomôcky (kužeľ, štvorec a pod.), vyskúšať si vysielanie do smerov najmä v cvikoch, keď pes cvičí vzdialený od psovoda. Ak sa táto fáza zanedbá, často krát sa stáva, že pes počas preteku hľadá napr. štvorec, do ktorého má bežať a dvojica zbytočne stratí cenné body. Po individuálnych tréningoch nasledovali skupinové cviky, minimálne 3 a maximálne 6 dvojíc v skupine. Oba individuálne cviky boli vo všetkých triedach zvládnuté v prepočte cez priemer na známku „Výborne“ (8,19 bodov pre cvik 1 a 8,22 bodov pre cvik 2). V jednom prípade sa stalo (trieda OB 1), že pes opustil miesto odloženia v sede. Vďaka správnej reakcii psovoda, ktorý psa privolal k sebe, dvojica prišla iba o body za cvik a vyhla sa diskvalifikácií v prípade, keby pes opustil čo i na chvíľu cvičebný priestor. V priemernom hodnotení individuálnych cvikov za skupinu OB Z bol najlepšie predvedený cvik vyslanie do štvorca (priemerná známka 9,3). Vo výbornej bol aj cvik Nosenie cudzieho aportu (priemerná známka 8,5). Známkou „veľmi dobre“ v priemernom hodnotení obstáli cviky: privolanie psa z ľahu (priemerná známka 7,5) a skok cez prekážku (priemerná známka 7,2). V známke „dobre“ bol cvik odloženie za pochodu ((priemerná známka 6,2). Nedostatky boli zaznamenané v cvikoch: chôdza pri nohe (priemerná známka 5,2), ovládateľnosť na diaľku (priemerná známka 4,3) a identifikácia predmetu ((priemerná známka 2,5). Celkovo za skupinu OB Z konštatujem, že jedna dvojica kritériám skúšky vyhovela známkou „výborne“, dve dvojice známkou „veľmi dobre“ jedna „dobre“ a jedna dvojica limit skúšky nesplnila. Väčšina z tých, ktorí sa zúčastnili všetkých troch pretekov Ligy, sa vo svojich výkonoch na majstrovstvách zlepšili. V OB 1 sa súťažilo v dvoch skupinách po 4 dvojiciach. Jedna dvojica vyhovela kritériám skúšky známkou „výborne“, tri dvojice známkou „veľmi dobre“ a jedna dvojica bola ohodnotená „dobre“. Značný vplyv na priemerné bodové hodnotenie súťažiacich v individuálnych cvikoch mala diskvalifikácia jednej dvojice (pes opustil cvičebný priestor počas cviku) a to, že dve dvojice kritériám skúšky nevyhoveli. Z toho dôvodu priemerné body za triedu OB 1 neuvádzam. Pomerne vyrovnaný a veľmi pekný výkon podali Sabína Strapcová so psom Avahi Mirus Lumen (border collie) a Martina Lakotová so sučkou belgického ovčiaka Malinois DAFFY MI-JI. Obe dvojice sa pretekov Obedience zúčastnili po prvý raz a obe svojim výkonom oslnili. Sabínka a jej psík predviedli 6 cvikov v hodnotení „výborne“, pričom za cvik vyslanie do štvorca (koeficient 4) získali plný počet bodov 10. Aportovanie cudzieho predmetu predviedli na „veľmi dobre“ a dva cviky mali ohodnotené známkou „dobre“. Martinka s Daffy nastúpili po Sabínke a výkonom sa veľmi priblížili, o čom svedčí aj bodový rozdiel v celkových hodnoteniach oboch pretekárok – iba 15 bodov! Martinka a Daffy získali za 7 cvikov známku „výborne“, pričom za cvik ovládanie na diaľku (koeficient 4) dostali 10 bodov. Skok cez prekážku predviedli za „veľmi dobre“. Oproti Sabínke mali smolu pri identifikácií predmetu, kedy sučka priniesla nesprávny predmet. Za tento cvik tak nezískali žiadne body. Treba poznamenať, že oba výkony boli čerešničkami na torte v triede OB 1 a dievčatá a ich psy si právom zaslúžia obdiv a potlesk, ktorý po výkonoch zaznel z radov divákov. Do triedy OB 2 nastúpili dve dvojice: Lucia Oláhová so sučkou border collie Windy Bohemia Alké a Kristýna Vojkovská so psom Never Never Land Va Va Voom (border collie) z Českej republiky. Lucia a Windy predviedli pekný výkon s ohodnotením individuálnych cvikov 6- krát známkou „výborne“ a 2-krát „veľmi dobre“. Žiaľ, nevyšiel im cvik chôdza pri nohe, za ktorú dostali nulu. Počas všetkých cvikov sučka ochotne spolupracovala a možno konštatovať, že takmer všetky cviky vykonáva „na istotu“ a spoľahlivo. Plný počet 10 bodov dvojica získala za odloženie v ľahu s vyrušením. Kriss a Never získali za 8 cvikov známku „výborne“, pričom za dva skupinové cviky, za vyslanie do štvorca a ovládateľnosť na diaľku dostali plný počet 10 bodov. To tu ešte nebolo – 4 cviky za desať u jedného pretekára! Tiež sa im smola prilepila na päty, keď pri identifikácií psík priniesol nesprávny predmet. Okrem toho im nevyšiel cvik aportovanie vylosovanej činky z dvoch. V celkovom hodnotení získali známku „veľmi dobre“, no i tak sa ich výkon radí medzi špičku na tohoročných majstrovstvách a Lige.

Triedu OB 3 reprezentovala iba jedna dvojica Ingrid Tkáčová so sučkou Keira (kríženec zlatý retríver x saluky). V čase tohoročných majstrovstiev dvojica mala už 4-krát zloženú skúšku OB3, každú v známke „veľmi dobre“ a bola dvojnásobným držiteľom titulu Majster Slovenskej republiky v Obedience. Tajným želaním dvojice bolo zdolať hranicu „veľmi dobre“ a konečne sa preklenúť do hodnotenia „výborne“. Od začiatku bol výkon sučky vcelku vyrovnaný. Dvojica predviedla 7 cvikov v hodnotení „výborne“ a 1 cvik na hornej hranici „veľmi dobre“. Za chôdzu dostali známku „dobre“. Smolu mali pri cviku vyslanie do štvorca, kedy sučka zareagovala na pokyn stewarda a psovod musel použiť druhý povel na vyslanie psa ku kužeľu. Navyše rýchlosť psa na trase ku kužeľu nebola dostatočná, a tak bol cvik ohodnotený iba šiestimi bodmi. V celkovom hodnotení za výkon dostali známku „veľmi dobre“. Preteky prebehli bez incidentov a v intenciách platných skúšobných pravidiel.

Majstri SR v O bedience sa za rok 2011 sú:

OB Z: Mária Hudáková a veľká bradáčka Luna
OB 1: Sabína Strapcová a border collie Avahi Mirus Lumen
OB 2: Lucia Oláhová a border collie Windy Bohemia Alké
OB 3: Ingrid Tkáčová a kríženec Keira Poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi spoločnosti MZ Trade, s. r. o, distribútor krmiva BELCANDO, ktorý pretek podporil hodnotnými cenami. Ďakujeme tiež sponzorovi firme Z POLYTANU SK, ktorá na pretek poskytla príjemné prostredie a kvalitnú cvičebnú plochu, tiež hodnotné ceny pre zúčastnených. Srdečne ďakujeme! Preteky mediálne podporili časopisy Náš pes a Pes a Mačka. Pred ukončením pretekov Majstrovstiev SR v Obedience 2011 boli vyhlásené výsledky prvého ročníka slovenskej Ligy Obedience za rok 2011. Do celkového hodnotenia sa narátali výsledky zo všetkých troch pretekov v priebehu roka 2011. Víťazmi na prvých miestach sú:
OB Z: Martina Majerčáková a Brittany Princess,
OB 1: Dana Tóthová a Wesy Ja-He,
OB 2: Lucia Oláhová a Windy Bohemia Alké
OB 3: Ingrid Tkáčová a Keira Výsledky z Majstrovstiev Slovenska v Obedience a jednotlivých pretekov Ligy Obedience v roku 2011 sú uvedené v tabuľkách. Verím, že preteky Majstrovstiev a Ligy Obedience Slovenskej republiky získajú na tradícií a každoročne sa budú priaznivci tohto pekného kynologického športu stretávať, aby si vzájomne zmerali sily, vymenili skúsenosti z výcviku a v neposlednom rade aj príjemne strávili spoločné chvíle mimo svojho výcvikového priestoru. Obedience na najvyššej úrovni nie je jednoduchá. O tom sa presvedčili nielen pretekári, ktorí postúpili z nižších tried vyššie, ale aj diváci, ktorí mali možnosť vidieť súťažiacich bojovať o tituly. Skutočne ide o seriózny výcvik, pri ktorom sa testuje nielen kreativita psovoda pri uplatňovaní metodiky výcviku, ale aj psychika psa v schopnosti uspieť pri predvedení 10 cvikov s ochotou spolupracovať. Verím, že počty priaznivcov sa budú aj naďalej rozširovať. Veď ukážky spolupráce psa a psovoda sú pekným a zaujímavým zážitkom pre divákov aj súťažiacich. Aktuálne informácie o Obedience, plánované akcie a výsledky zo skúšok a pretekov v SR nájdete na stránke: www.dogobedience. sk. Ingrid Tkáčová
Klub športovej kynológie a Obedience Bratislava